Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Từ phương án thiết kế đã được thống nhất lựa chọn, A-Boom tiến hành thực hiện:

- Deploying drawings for construction permits;

- Deploy detailed construction drawings;

- Prepare detailed cost estimates for each construction item;

- Prepare an estimated construction plan for each specific item.

Thank you for your interest in the article.